ક્લાયમેટ ચેંન્જ ને હિસાબે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર માં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસા માં શરેરાશ વરસાદ નું પ્રમાણ છેલ્લા 117 વર્ષ માં વધ્યું

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં વરસાદ 1901-2017

કોઈપણ પ્રદેશ ની ક્લાયમેટ એ પ્રદેશના રોજ બરોજ ના હવામાન ના વિવિદ્ધ પરિબળો ની 30 વર્ષ ની શરેરાશ હોય છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર ભારતના ગુજરાત રાજ્યનો પશ્ચિમ ભાગ છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર માટેનો વરસાદનો ડેટા 1901 થી 2017 સુધી https://data.gov.in/ પરથી પ્રાપ્ત થયો છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર ને જૂનથી સપ્ટેમ્બર સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણપશ્ચિમ ચોમાસા નો મુખ્ય વરસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. 1901-2017 ના સમયગાળા માટે રેઈનફોલ ગ્રાફનો પ્લોટ કરવામાં આવ્યો છે અને  ટ્રેન્ડ લાઇન પણ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે દર્શાવે છે કે આ સમયગાળામાં વરસાદ નું પ્રમાણ વધ્યું છે, જે ટ્રેન્ડ લાઇન દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ છે.

 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં વરસાદ 1901-1960

117 વર્ષનો સમયગાળો 1901-1960 અને 1961-2017 ના બે ભાગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. અહીં નીચે બતાવવામાં આવેલ 60 વર્ષ ની અવધિ માટે ના આ બંને ગ્રાફ માં પણ વરસાદની ટ્રેન્ડ લાઇન સુધરતી રહી છે. આ બંને ગ્રાફ બતાવે છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર માં વરસાદ નું પ્રમાણ સમય જતા વધ્યું છે.

 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં વરસાદ 1961-2017

 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં વરસાદ 1931-1990

1931-1990 ના મધ્યવર્તી 60 વર્ષના સમયગાળા માટે એક વધુ ગ્રાફ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રાફ પણ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ ક્ષેત્ર માં નું પ્રમાણ સમય જતા વધ્યું છે.

 

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માં ક્લાયમેટોલોજી શરેરાશ વરસાદ

કોઈ પણ વર્ષ માટે ક્લાયમેટોલોજી વરસાદ એટલે છેલ્લા 30 વર્ષ નો શરેરાશ વરસાદ. વિવિધ સમયગાળા માટે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ પ્રદેશ માટે ક્લાયમેટોલોજી સરેરાશ વરસાદ દર્શાવે છે.  દર્શાવેલ ચાર 30 વર્ષ ના પિરિયડ માં શરેરાશ વરસાદ માં વધારો થયો છે:

 

Sr. No.Climatology Period YearsAverage Rainfall mm.
11901-1930427.1
21931-1960455.1
31961-1990463.4
41988-2017520.9

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વાર્ષિક ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ પીરિયડ 1930-2017

નીચેનો ગ્રાફ 1930-2017ના સમયગાળા માટે ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ દર્શાવે છે. 1930 માટેના ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ નો અર્થ એ છે કે 1901-1930 ના 30 વર્ષનો સરેરાશ વરસાદ . એ જ રીતે વર્ષ 2000 માટેનો ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ નો અર્થ એ છે કે વર્ષ 1971-2000 ના 30 વર્ષનો સરેરાશ વરસાદ અને 2017 માટે ના ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ નો અર્થ એ છે કે વર્ષ 1988-2017 ના 30 વર્ષનો શરેરાશ વરસાદ.

સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ નો ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ એકંદર વલણ હકારાત્મક અથવા વધ્યો છે. વર્ષ 2011 થી ક્લાઇમેટોલોજી વરસાદ ટ્રેન્ડ લાઇનની ઉપર રહ્યો છે જે નીચે ગ્રાફમાંથી જોઈ શકાય છે:

Climate Change Has Increased The Average Southwest Monsoon Rainfall Over Saurashtra & Kutch During Last 117 Years

Saurashtra & Kutch Rainfall Period 1901-2017

 

Climate of any Region is a 30 years average of weather parameters of that Region. Saurashtra & Kutch Region is Western part of Gujarat State in India. Rainfall Data for Saurashtra & Kutch has been obtained from https://data.gov.in/ for the period 1901 to 2017. Saurashtra & Kutch region receives its main rainfall during the Southwest Monsoon period from June to September. Rainfall graph has been plotted and a trend line is also plotted for the period 1901-2017, which depicts that the Rainfall has increased during this period as shown by the trend line.

Saurashtra & Kutch Rainfall Period 1901-1960

Here below are some more graphs to show that the Rainfall trend line has been positive even on a smaller period of 60 years. The 117 years period has been divided into two parts 1901-1960 and another from 1961-2017. Both these graphs show that Rainfall over Saurashtra & Kutch Region shows positive trend.

 

 

Saurashtra & Kutch Rainfall Period 1961-2017

 

Saurashtra & Kutch Rainfall Period 1931-1990

One more graph for an intermediate 60 years period from 1931-1990 has also been plotted. This graph too shows a positive trend in Rainfall over Saurashtra & Kutch.

 

 

Climatology Average Rainfall Saurashtra & Kutch

 

The Climatology Rainfall for a particular year is the Average Rainfall during the last 30 years. The Climatology average Rainfall for Saurashtra & Kutch Region for various periods also shows that the Climatology average Rainfall has increased over the four progressive periods shown here under:

 

Sr. No.Climatology Period YearsAverage Rainfall mm.
11901-1930427.1
21931-1960455.1
31961-1990463.4
41988-2017520.9

Yearly Climatology Rainfall Saurashtra & Kutch Period 1930-2017

The graph below shows the Climatology Rainfall for period 1930-2017. The Climatology for 1930 means the 30 years average Rainfall form 1901-1930. Similarly the Climatology for the year 2000 would mean the 30 years average Rainfall from 1971-2000 and the Climatology for 2017 would mean the average Rainfall for 30 years from 1988-2017.
The graph clearly indicates that the overall trend of Climatology Rainfall over Saurashtra & Kutch has been positive or increasing as shown by the trend line. The Climatology Rainfall from 2011 has been above the Trend line as can be seen from the graph here under: