IMD GFS 10 Day 850 hPa Wind Charts

Note: The Table in the chart shows the wind speed in knots at 1.5 km above mean sea level.
1 knot=1.852 km/hour.

નોંધ: ચાર્ટ માં એક કોઠો આપેલ છે જેમાં વિવિદ્ધ કલર પવનો ની સ્પીડ સી લેવલ થી 1.5 km ની ઉંચાઇએ નોટ માં દર્શાવે છે. 1 નોટ = 1.852 કિમી/કલાક

Analysis

24

48

72

96

120

144

168

192

216

240