દક્ષીણ પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય માટે ના પરિબળો તેમજ તે અંગે ની સમજ

19th September 2014 @ 09.00 pm.

સામાન્ય રીતે દક્ષીણ પશ્ચિમ ચોમાસા ની વિદાય સૌથી પહેલા ઊત્તર પશ્ચિમ રાજસ્થાન માં થી થવા ની ગણતરી ૧ લી સપટેમબર પછી કરાય છે.

૧ લી સપ્ટેમ્બર પછી:

નીચે મૂજબ ના પરિબળો ઊત્તર પશ્ચિમ ભારત ના છેવાડાના પશ્ચિમ ભાગ માંથી ચોમાસા વિદાય માટે ધ્યાન માં લેવામાં આવે છે.

i) સતત પાંચ દિવસ તે વિસ્તાર માં વરસાદ નો વિરામ.

ii) લોવર ટ્રોપોસ્ફીયર (નીચલા વાતાવરણમાં) ૧.૫ કિ.મી. ની ઊંચાય થી નીચે માં એન્ટીસાયક્લોન પ્રસ્થાપિત થવો ( ૮૫૦ hPa અને નીચે ).

iii)      હવા માં ભેજ ના પ્રમાણ માં મોટો ઘટાડો જે વોટર વેપર (WV) સેટેલાઈટ ઈમેજ માંથી તેમજ હવામાન અંગે ના ચાર્ટ માંથી જોઈ શકાય છે.

દેશ ના બાકી ના ભાગો માં થી ચોમાસાની વિદાય:

i) દેશના બાકી ના ભાગો માંથી ચોમાસાની વિદાય વિસ્તારની સળંગતા જળવાય તે રીતે જાહેર કરવામાં આવે છે. વોટર વેપર ઈમેજ પ્રમાણે ભેજ માં ઘટાડો તેમજ સળંગ પાંચ દિવસ વરસાદ રહિત વિસ્તાર હોઈ.

ii) આખા દેશ માંથી ચોમાસું વિદાય ૧ લી ઓક્ટોબર પછી જાહેર કરવામાં આવે છે જયારે દક્ષીણ પશ્ચિમ ચોમાસું છેલ્લે દક્ષીણ ભારત માંથી વિદાય લે છે. દક્ષીણ પશ્ચિમ ના પવનો નો પ્રવાહ બદલાય જાય છે તેથી આખા દેશ માંથી ચોમાસા ની વિદાય પૂર્ણ ગણાય છે.

નોંધ : એન્ટીસાયક્લોન એટલે પવન ઘડિયાળ ના કાંટા ની જેમ ગોળ ગોળ ફૂંકતા હોઈ.
સાયક્લોન માં પવન ઘડિયાળ ના કાંટા થી ઊંધી દિશા માં ફૂંકતા હોઈ છે.

withdrawal_gujarati

IMD criteria for Withdrawal of SW Monsoon 

a)           Withdrawal from extreme north-western parts of the country is not attempted before 1stSeptember.

b)           After 1st  September:

The following major synoptic features are considered for the first withdrawal from the western parts of NW India.

i)        Cessation of rainfall activity over the area for continuous 5 days.

ii)       Establishment of anticyclone in the lower troposphere (850 hPa and below)

iii)      Considerable reduction in moisture content as inferred from satellite water vapor imageries and tephigrams.

Further Withdrawal from the Country

 i)        Further withdrawal from the country is declared, keeping the spatial continuity, reduction in moisture as seen in the water vapor imageries and prevalence of dry weather for 5 days.

ii)       SW monsoon is from the southern peninsula and hence from the entire country only after 1st October, when the circulation pattern indicates a change over from the South Westerly wind regime.

Map Showing The Normal Date For Withdrawal Of Southwest Monsoon From India

withdrawal_normal

NOTE: On Vacation so post will be put if time permits !

નોંધ: રજા માં બહાર ગામ હોવા થી નવી અપડેટ તારીખ ૨૧ ના મૂકશે તેમજ પોસ્ટ ના જવાબ પણ વેલા મોડા મળશે.

 

Normal Date For Withdrawal Of Southwest Monsoon

Current Weather Conditions on 17th September 2014 @ 06.30 am.

A Low Pressure area formed over Northwest Bay of Bengal and adjoining Coastal areas of Odisha and West central Bay of Bengal yesterday morning.  Last evening the Low Pressure area was over West Central Bay of Bengal and adjoining Coastal Andhra Pradesh. Associated Upper Air Cyclonic Circulation extends up to 7.6 Kms. above mean sea level tilting South Westwards with height.

The Western end of monsoon trough runs close to the foothills of Himalayas and Eastern end passess through Lucknow, Pendra, Center of Low Pressure area and thence South Eastwards to Andaman Sea. It extends up to 1.5 Kms. above mean sea level.

Zone Wise District Rainfall Data For Whole Gujarat till 16th September 2014

Rainfall_160914

IMD criteria for Withdrawal of SW Monsoon 

a)           Withdrawal from extreme north-western parts of the country is not attempted before 1stSeptember.

b)           After 1st  September:

The following major synoptic features are considered for the first withdrawal from the western parts of NW India.

i)        Cessation of rainfall activity over the area for continuous 5 days.

ii)       Establishment of anticyclone in the lower troposphere (850 hPa and below)

iii)      Considerable reduction in moisture content as inferred from satellite water vapor imageries and tephigrams.

Further Withdrawal from the Country

 i)        Further withdrawal from the country is declared, keeping the spatial continuity, reduction in moisture as seen in the water vapor imageries and prevalence of dry weather for 5 days.

ii)       SW monsoon is from the southern peninsula and hence from the entire country only after 1st October, when the circulation pattern indicates a change over from the South Westerly wind regime.

 

Map Showing The Normal Date For Withdrawal Of Southwest Monsoon From India

withdrawal_normal

Forecast: 17th September to 22nd September 2014

 

Saurashtra, Gujarat & Kutch :

 

Current Low Pressure of Bay of Bengal will not affect Saurashtra & Gujarat & Kutch.

Mainly dry weather will prevail over large parts with some scattered showers or isolated light rain on a few days at a few places of the forecast period. Some parts of Gujarat could get light rain/showers on more days than Saurashtra or Kutch.

 

NOTE: On Vacation so post will be put if time permits !

 

સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ :

 

તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૭ થી ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪:

 

બંગાળની ખાડી નું હાલ નું લો પ્રેસર સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત અને કચ્છ ને અસરકર્તા નહિ થાય.

તારીખ ૧૭ થી ૨૨ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન મુખ્યત્વે વરસાદ નો વિરામ રહેશે. ટૂક માં હાલ કોઈ મોટો વરસાદ નથી. સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, કચ્છ અને ગુજરાત માં કોઈ કોઈ દિવસે છુટા છવાયા ઝાપટા અથવા હળવો વરસાદ સીમિત વિસ્તાર માં થઇ શકે.

 

નોંધ: રજા માં બહાર ગામ હોવા થી નવી અપડેટ માટે વેલા મોડું ગણવું તેમજ પોસ્ટ ના જવાબ પણ વેલા મોડા મળશે.

 

Rainfall Activity To Be Below Normal Over India 17th to 20th September

Current Weather Conditions on 14th September 2014 @ 11.30 pm.

Rainfall over India will be less than normal during 17th to 20th September.

GFS574rain-drf_140914

Forecast: 15th September to 20th September 2014

Saurashtra, Gujarat & Kutch :

Scattered showers or isolated light rain on some days at a few places of the forecast period. South Gujarat could get light rain/showers on more days than rest of Gujarat.

NOTE: On Vacation so post will be put if time permits !

 

સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ :

તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૫  થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪:

તારીખ ૧૫  થી ૨૦ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન મુખ્યત્વે વરસાદ નો વિરામ રહેશે. ટૂક માં હાલ કોઈ મોટો વરસાદ નથી. સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ માં કોઈ કોઈ દિવસે છુટા છવાયા ઝાપટા અથવા હળવો વરસાદ થશે. જોકે દક્ષીણ ગુજરાત માં ઝાપટા અથવા હળવો વરસાદનું પ્રમાણ બાકી ના વિસ્તારો કરતા વધુ રહેશે.

નોંધ: રજા માં બહાર ગામ હોવા થી નવી અપડેટ માટે વેલા મોડું ગણવું તેમજ પોસ્ટ ના જવાબ પણ વેલા મોડા મળશે.

 

forecast_140914

 

Rainfall Round Ends Over Saurashtra, Gujarat & Kutch

Current Weather Conditions on 12th September 2014 @ 8.00 am.

Major portions of South Gujarat, Central Gujarat & North Gujarat has received very good rainfall. Coastal Saurashtra received light to heavy rainfall during the forecast period but was less than expected. Rest was Saurashtra rain was erratic with some places getting heavy rain while most places got light to medium rain.

Forecast: 13th September to 17th September 2014

Saurashtra, Gujarat & Kutch :

The last round of rainfall will end today. Scattered showers or light rain on some days at a few places of the forecast period. South Gujarat could get light rain/showers on more days than rest of Gujarat.

NOTE: On Vacation so post will be put if time permits !

 

સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ :

તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૩ થી ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪:

છેલ્લો વરસાદ નો રાઉન્ડ આજે પૂરો થાય છે. દક્ષીણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઊત્તર ગુજરાત માં આગાહી ના સમય દરમ્યાન મધ્યમ થી અતિ ભારે વરસાદ થયેલ છે. સૌરાષ્ટ્ર માં હળવો થી મધ્યમ વરસાદ થયેલ છે અને કોઈ કોઈ જગ્યાએ ભારે વરસાદ થયેલ છે. જોકે આગાહી માં આપેલ માત્રા કરતા અમૂક વિસ્તાર માં ઓછો વરસાદ થયેલ છે.

હવે તારીખ ૧૩ થી ૧૭ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન મુખ્યત્વે વરસાદ નો વિરામ રહેશે. ટૂક માં હાલ કોઈ મોટો વરસાદ નથી. સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ માં કોઈ કોઈ દિવસે છુટા છવાયા ઝાપટા અથવા હળવો વરસાદ થશે. જોકે દક્ષીણ ગુજરાત માં ઝાપટા અથવા હળવો વરસાદનું પ્રમાણ બાકી ના વિસ્તારો કરતા વધુ રહેશે.

નોંધ: રજા માં બહાર ગામ હોવા થી નવી અપડેટ માટે વેલા મોડું ગણવું તેમજ પોસ્ટ ના જવાબ પણ વેલા મોડા મળશે.

 

forecast_120914

 Weather Forecast In Akila Daily Dated 12th September 2014

akila_120914