‘વાયુ’ વાવાઝોડું નબળું પડી ‘યુ ટુર્ન’ મારી નબળી સિસ્ટમ તરીકે કચ્છ કિનારા તરફ પ્રયાણ – ‘VAYU’ Weakens And Re-curves Towards Kutch Coast As A Weak System – JTWC Issues Final Warning No. 27 Dated 17th June 2019

17th June 2019 Update 9.30 am.

‘વાયુ’ વાવાઝોડું નબળું પડી ‘યુ ટુર્ન’ મારી નબળી સિસ્ટમ તરીકે કચ્છ કિનારા તરફ પ્રયાણ.

વાયુ વાવાઝોડું નબળું પડી અને યુ ટર્ન મારી નબળી સિસ્ટમ તરીકે કચ્છ બાજુ પ્રયાણ કરે છે. હજુ આગળ જતા નબળું પડ્યે જશે. તારીખ 17/18 જૂન ના સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત માં છુટા છવાયા ઝાપટા, હળવો /મધ્યમ વરસાદ તેમજ ક્યાંક ક્યાંક ભારે વરસાદ ની શક્યતા છે. બાકી ગુજરાત માં છુટા છવાયા ઝાપટા/વરસાદ આ સમય દરમ્યાન. વરસાદ પશ્ચિમ થી પૂર્વ બાજુ જશે તેમજ તારીખ 19 જૂન થી ઉપલા લેવલ માં સૂકી હવા પશ્ચિમ બાજુ થી દાખલ થશે.

‘VAYU’ Weakens And Re-curves Towards Kutch Coast As A Weak System – JTWC Issues Final Warning No. 27 Dated 17th June 2019

‘VAYU’ has weakened considerably and has re=curved towards land (Kutch Coast) as a weak System (DD) and is expected to weaken further as it tracks towards land. Scattered Light /Medium rainfall Rainfall with Isolated heavy Rainfall possible over Saurashtra, Kutch and North Gujarat on 17th and 18th June. Rain coverage will shift eastwards and by 19th June dry air at upper level will come over Saurashtra moving West to East. Rest of Gujarat Scattered showers/Rain 17th/18th June.

As Per RSMC/IMD: 17th June 2019 @ 0000 UTC ( 05.30 am. IST)

 

 

 

JTWC Final Warning No. 27 Dated 17th June 0300UTC (08.30 pm.IST)

 

 

 

 

 

Caution: Please refer/rely on IMD/RSMC Bulletins/Advisories for Storms & Weather related matter.

સાવચેતી: સ્ટોર્મ કે હવામાન અંગે ની માહિતી માટે ભારતીય હવામાન ખાતા/ગવર્મેન્ટ ના બુલેટીન/સુચના પર નિર્ભર રહેવું.

વાયુ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્ર કિનારા નજીક થી ઉત્તર પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ બાજુ સરકે છે – VSC “VAYU” Tracking Northwest And Westerly Direction From Near Saurshtra Coast

14th June 2019 Update 4.30 pm.

 

As Per RSMC/IMD: 14th June 2019 @ 0600 UTC ( 11.30 am. IST)

14th June 2019 Update 10.00 am.

13 જૂન 2019 ના જણાવેલ કે વાયુ વાવાઝોડા નો પશ્ચિમી ઝોક છે તે અંગે આ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્ર ના કિનારા નજીક પસાર થઇ ઉત્તર પશ્ચિમ અને પશ્ચિમ બાજુ દરિયા માં જાય છે. આ સિસ્ટમ ના વાદળ નો ઘેરાવો મોટો છે એટલે કોસ્ટલ વિસ્તાર ને તેની અસર જોવા મળી, પરંતુ 13th June 2019 ની અપડેટ કરતા ઓછી માત્રા અને વિસ્તાર.

આ સિસ્ટમ ધીમી ગતિએ ચાલે છે એટેલ લાંબો ટાઈમ રહેશે અને જયારે નબળી પડશે ત્યારે દક્ષિણ પશ્ચિમ ના પવનો તેમજ WD ની અસર થવાની શક્યતા ઉભી થય શકે. જો તેમ થાય તો પરત નબળી સિસ્ટમ તરીકે જમીન બાજુ આવી શકે. હજુ આ ફેર ફાર ને આધીન છે.

As Had been indicated on 13th June 2019 that VSC Storm “VAYU” is tracking Northwards with a slight Westward Inclination, this System has tracke Northwest direction from near Saurashtra Coast and then will track Westerly . The clouding associated with this System is large so Coastal areas were affected by rain, but less quantum and coverage than originally forecast on 13th June 2019.

This System is slow moving and as it weakens, there is a possibility of the Southwest winds as well as WD approaching around 15th June to steer this System back towards land as a weak System. This outcome is under watch and is subject to change.

 

BULLETIN NO. : 31 (ARB/01/2019)
TIME OF ISSUE: 0800 HOURS IST DATED: 14.06.2019

indian_1560482617

From RSMC: 14th June 2019 @ 0000 UTC (05.30 am. IST)

 

 

JTWC Warning No. 15 Dated 14th June 0300UTC (08.30 pm.IST)

 

 

 

 

NRL IR Satellite Image Of “VAYU” on 14th June 0300 UTC (08.30 am. IST)

 

 

Caution: Please refer/rely on IMD/RSMC Bulletins/Advisories for Storms & Weather related matter.

સાવચેતી: સ્ટોર્મ કે હવામાન અંગે ની માહિતી માટે ભારતીય હવામાન ખાતા/ગવર્મેન્ટ ના બુલેટીન/સુચના પર નિર્ભર રહેવું.