ગુજરાતી માં IMD Terminology/F.A.Q. & Monsoon

IMD 2023 ચોમાસુ આગાહી ગુજરાતી માં

There are 5 pages so use up & down arrow at bottom of the page to navigate pagesલોંગ રેન્જ ફોરકાસ્ટ IMD 1

વાતાવરણ ના પરીબળો ની સમજણ

There are 24 pages so use up & down arrow at bottom of the page to navigate

વાતાવરણ ના પરીબળો વીશે ની સરળ સમજણ-1

This document is provided by Pratik Pansuriya & Nilesh Vadi.
Gujaratweather does not take any responsibility for accuracy of this document.
આ ડોક્યુમેન્ટ માં કોઈ ભૂલ દેખાય તો જાણ કરવી.

ચોમાસા વીશે સામાન્ય રીતે પૂછાતા પ્રશ્નો (MONSOON FAQ)

There are 30 pages so use up & down arrow at bottom of the page to navigate

ચોમાસામા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો-4 (1)

This document is provided by Pratik Pansuriya.
Gujaratweather does not take any responsibility for accuracy of this document.
આ ડોક્યુમેન્ટ માં કોઈ ભૂલ દેખાય તો જાણ કરવી.

ગજુરાતીમાં સાયનોપ્ટીક મેટીયોરોલોજી

There are 20 pages so use up & down arrow at bottom of the page to navigate
સાયનોપ્ટીક મેટીયોરોલોજી ગુજરાતી-3 (1)

This document is provided by Pratik Pansuriya & Nilesh Vadi.
Gujaratweather does not take any responsibility for accuracy of this document.
આ ડોક્યુમેન્ટ માં કોઈ ભૂલ દેખાય તો જાણ કરવી.