સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ માં 10/11 તારીખ ના ક્યાંક ક્યાંક છાંટા છૂટી ની શક્યતા – 8th May 2019 ની અપડેટ

Chances Of Scattered Showers Over Pockets Of Saurashtra, Gujarat & Kutch 10th/11th May 2019

 

 

 

 

 

76 Replies to “સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને કચ્છ માં 10/11 તારીખ ના ક્યાંક ક્યાંક છાંટા છૂટી ની શક્યતા – 8th May 2019 ની અપડેટ”

  1. Sirji dakshin gujrat surat ma Aakash kala vadlo thi gerayu che ane bafaro pan khub che sakyta khari varsad ni

    1. Ahi weather.us website ni link chhe. tema Lightening ni link ma jovu… kai hoy toe khyal aavshe.

      Saurashtra a aaje pan kyank kyank chhata chhuti/kara hata

Comments are closed.