ગુજરાત કોરોના અખબારી યાદી

COVID19 Dashboard – Gujarat link https://gujcovid19.gujarat.gov.in
COVID19 ગુજરાત ની વિગત દર્શાવતી લિંક https://gujcovid19.gujarat.gov.in

નીચે આપેલ ડોક્યુમેન્ટ ગુજરાત COVID-19 અખબારી યાદી છે. પેજ અપ અને પેજ ડાઉન કરવા માટે પાના માં ડાબી બાજુ નીચે એરો ક્લિક કરો.
Here below is a Document of Gujarat COVID19 Press Brief. Click Page Up Down arrows at the bottom left corner on the Document page to read all the pages.

pressbrief0106012020111410812